Broneeri tuba

Grand Rose SPA hotelli kodukord ja eeskirjad

Hotelli eeskirjad

Hotelli registreerimine (CHECK-IN) alates kell 16:00.
Varajane sisseregistreerimine on võimalik eelneva kokkuleppe alusel.
Hotelli registreerimisel tuleb esitada isikut tõendav dokument, millest administraatoril on õigus teha koopia. Isikut tõendavaks dokumendiks loetakse:
-Pass
-ID-kaart
-Juhiluba

Hotelli registreerimiseks on majutatav isik kohustatud täitma registreerimiskaardi. Kõik registreerimiskaardid peavad olema täidetud loetava käekirjaga ja allkirjastatud hotelli külastaja poolt. Hotell võib keelduda külastajast, kes ei täida registreerimisvormi korrektselt.

Hotellist välja registreerimine (CHECK-OUT) hiljemalt kell 12:00.
Hiline väljaregistreerimine on võimalik eelneva kokkuleppe alusel. Hiline väljaregistreerimine kestab kuni kella 15:00-ni. Lisatasu iga täiendava tunni eest pärast kella 13:00 maksab 10 eurot.
Hotellist väljaregistreerimisel tuleb tagastada toa võti ning tasuda kõikide kasutatud teenuste eest. Võtme kaotamise või mitte tagastamise eest leppetrahv vastavalt hinnakirjale.
Hotelli ei registreerita isikuid, kes rikuvad avalikku korda või oma käitumisega võivad häirida hotelli teisi külastajaid.

Tasumine

Hotelli registreerimisel tuleb tasuda majutusteenuse maksumus vastavalt esitatud arvele. Hotelli teenuste eest, mida kasutati majutusperioodi jooksul, tuleb tasuda hiljemalt hotellist lahkumisel. Meie hotellis aktsepteeritakse kõiki levinumaid rahvusvahelisi krediit- ja deebetkaarte. Hotell ei ole kohustatud vastu võtma välisvaluutat, tšekke või vähemlevinud krediit- ja deebetkaarte.

Broneering

Broneering tagatakse kuni kella 18:00-ni. Hilisema saabumise korral teavitage palun hotelli vastuvõttu, tel: +372 666 7018.

Tasu lisainimese eest

Tubade hinnad kehtivad ühele kuni neljale inimesele, vastavalt toa tüübile. Lisainimese eest tuleb tasuda lisatasu vastavalt hinnakirjale. Kõik külalised, keda ei ole registreeritud hotelli külastajateks, peavad lahkuma hiljemalt kell 23:00 või registreerima ennast hotelli külastajana. Korraga on lubatud hotellitoas viibida lisaks registreeritud klientidele kuni kahel inimesel.

Laste majutus

Kuni 2-aastase lapse majutus koos vanematega on hotellis tasuta. Soovi korral saab kasutada beebivoodit. Kuni 2-aastasele väikelapsele beebivoodi tasuta.
3-15 aastase lapse majutusel rakendub lisatasu. Soovi korral pakume võimalust kasutada lisavoodit.

Alaealise kliendi majutamine

Üksi võib hotellis peatuda vähemalt 16-aastane isik. Ööbimiseks on vajalik eeskostja nõusolek e-kirjaga või muus kirjalikus vormis. Garantiikiri peab sisaldama alaealise nime, sünniaega, saabumis- ja lahkumisaega. Kiri peab olema varustatud eestkostja nime ja kontaktandmetega. Alaealiste isikute majutamine on keeletud ilma eeltoodud nõuete täitmiseta. Broneeringule lisatakse vanemate kontaktandmed. Majutumisel täidab alaealine registreerimiskaardi tavalisel viisil. Hotell ja meeskond ei vastuta alaealise majutuja eest. Alla 16- aastane isik võib meie hotellis peatuda üksnes koos täiskasvanud saatjaga.

Hommikusöök

Buffet-stiilis hommikusöök serveeritakse hommikusöögiks ettevalmistatud saalis.
Tööpäevadel kell: 7:30-10:00. Nädalavahetusel ja pühade ajal kell: 7:30-11:00

Suitsetamise kord

Hotell järgib suitsuvaba hotelli põhimõtet. Suitsetamine on lubatud vaid hotellis selleks eraldatud aladel. Suitsetamise eest selleks mittelubatud alal on klient kohustatud trahvi tasuma. Leppetrahv suitsetamise eest on 65 eurot.

Lemmikloomad meie hotellis

Hotelli broneeringut tehes palume informeerida hotelli töötajat oma lemmikloomast. Lemmikloomaga majutamine on võimalik vaid sellekohasel erikokkuleppel. Lemmikloom ei või viibida toitlustusega seotud ruumides või aladel kus neil ei ole ohutu (libedad pinnad, järsud langused, uppumisoht jms). Lemmiklooma omanikele rakenduvad lisatasud ja –reeglid vastavalt loomapidamist reguleerivatele seadustele ning omanik vastutab lemmiklooma tekitatud kahju (nii materiaalse kui tervisekahju) eest.

Hotelli parkla kasutamine

Hotelli juures olevat parklat on lubatud kasutada ainult hotellis peatuvatel klientidel või nende külalistel hotellis viibimise ajal. Hotell jätab endale õiguse teisaldada teiste isikute autosid või autosid, mis kujutavad ohtu isikutele, varale või keskkonnale. Parkimisala on varustatud valvekaameratega, kuid hotell ei vastuta parklasse jäetud autode ja nende sisu eest. Suveperioodil on hotelli parkla suletud

Avaliku korra jälgimine

Hotellis kehtivad kõik nõuded avaliku korra, rahu hoidmise ja saastamise vältimise kohta. Avaliku korra rikkumisel kaasab hotell vajadusel kas turvatöötajad või kutsub välja politsei. Kaaskodanike rahu rikkumise eest on tekitatud kahju hüvitamiseks leppetrahv 50 kuni 100 eurot iga väljakutse eest vastavalt rikkumise tasemele.

Öörahu hotellis

Öörahu algab hotellis kell 23:00 ja kestab kuni 06:00. Öörahu rikkumise all mõistetakse teiste isikute häirimist heliliste, valgus-, mehhaaniliste, elektrooniliste jms vahenditega. Öörahu rikkumise eest on tekitatud kahju hüvitamiseks leppetrahv 50 kuni 100 eurot iga väljakutse eest vastavalt rikkumise tasemele.

Kliendi vastutus kahju tekitamisel

Meie külalisena võtate endale vastutuse ja kohustuse järgida kehtestatud eeskirju. Olete vastutav tahtlikult või tahtmatult tekitatud kahju eest, mida teie või teie külaline võib olla tekitanud hotellitoas või hotelli üldruumides. Hotellil on õigus nõuda kliendi poolt tekitatud materiaalse kahju kompenseerimist. Kahju kompenseerimise suuruse aluseks on tekitatud otsene kahju, millele lisanduvad kahju kõrvaldamisega seotud kulud.

Head kombed ja tavad

Ootame, et meie kliendid järgivad ühiskonnas kehtestatud reegleid, häid käitumistavasid ning hotelli eeskirjasid. Üldkasutatavates ruumides raseerimine, kehakoorijate kasutamine ja juuste värvimine ning muud sarnased tegevused ja pole lubatud. Reeglite rikkumisel võidakse klienti trahvida samaselt rahu rikkumisega ning vajadusel lisaks paluda kliendil hotellist ja selle territooriumilt lahkuda. Lahkumise puhul on klient ikkagi kohustatud maksma broneeritud majutuse ja tellitud lisateenuste eest.

Hotelli vastutus ja valve

Hotell ei vastuta kliendi poolt valveta jäetud isiklike asjade kadumise või hävimise eest. Hotelli üldkasutatavates ruumides ja parklas on videovalve. Hotellis aitab vajadusel korda tagada turvafirma. Hotelli poolt väljastatud võtmeid (füüsilised ja elektroonilised) ei ole lubatud edasi anda kolmandatele isikutele.

Pretensioonide lahendamine

Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe nädala jooksul alates puuduse avastamisest. Teenuse nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@gandrose.ee pretensioon, kus on märgitud avaldaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja pretensiooni täpne kirjeldus. Pretensioonide lahendamiseks peab avaldaja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad kaebuse asjaolusid. Ilma tõendava dokumendita võib hotell jätta probleemi lahendamata.
Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja avaldajaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kätte saamisest.